วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้ารับโล่รางวัลชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2567 ระดับจังหวัด

Read more

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ” การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (COCHTAIL) และการแข่งขันทักษะ ROV ERUCHAMPIONSHIP (ระดับอุดมศึกษา/ปวส.)” ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ

Read more

เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 27 มิ

Read more

แผนธุรกิจ หัตถศิลป์ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ชนะเลิศการแข่งขัน ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more