ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบรรจง จำพร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
นางอาภรณ์ ไชยภูมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุระเดช หมอกสังข์
รองผู้อำนวยการการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ