ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบรรจง จำพร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
นางอาภรณ์ ไชยภูมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุระเดช หมอกสังข์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวจันทิมา วรรณโชติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา