สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ นากะเหล่ง อำเภอเกษตรวิสัย

Read more