โครงการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประชานิมิตร บ้านดอนกลาง ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย

Read more

วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

Read more

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้ารับโล่รางวัลชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2567 ระดับจังหวัด

Read more

โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256ึ7

Read more