วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

       ระเบียบวินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรมนำทักษะวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

       มุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยที่มีระบบบริหารสถานศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษากำหนดและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

       1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ที่ทันสมัย

       2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา

       3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

       4. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการของสถานประกอบการ

       5. จัดระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย

       6. จัดระบบบริหารสถานศึกษาที่ทันสมัย

       7. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

       8. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

       9. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา

       10. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง

       11. ใช้ระบบเทคโนโลยี iT ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการการศึกษา

เป้าประสงค์

       1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขในสังคม

       2. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

       3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมที่ทันสมัย

       4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน โดยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (Strategy)

       1. พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์      

       2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

       3. จัดการศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี                                                     

       4. พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา                                        

       5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนลดปัญหาการออกกลางคัน                                                     

       6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

       ทักษะดี มีจิตอาสา         

เอกลักษณ์

       บริการชุมชน