ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยฯ

1. ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

       วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 3 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ 200 ไร่ บริเวณโนนหนองคู อยู่ห่างจากอำเภอเมือเกษตรวิสัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กม. ทิศตะวันออกจดที่สาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกจดถนน รพช. เกษตรวิสัย – ดงครั่งใหญ่ ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่สาธารณะประโยชน์

       ความเป็นมา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ตั้งขึ้นตามโครงการ ของกรมอาชีวศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิงชัย มงคลธรรม ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 26,440,000 บาท และมีการพัฒนาเป็นลำดับ

2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

       ชื่อสถานที่              วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

       ชื่อภาษาอังกฤษ   Kasetwisai Technical College

       ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 231 หมู่ที่ 3 ตำบล เมืองบัว อำเภอ เกษตรวิสัย 45150                       

       โทรศัพท์                 043-589119

       โทรสาร                   043-589119

       เว็บไซต์                   www.kaset.ac.th

       เนื้อที่ของสถานศึกษา    

       200 ไร่ – งาน

       มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 17 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 90 ห้อง ได้แก่

       1. อาคาร/ปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง

       2. อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง 10 ห้อง

       3. อาคารชั่วคราว จำนวน 3 หลัง 10 ห้อง

       4. แฟลตบ้านพัก จำนวน 2 หลัง12 ห้อง

       5. บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง

       6. บ้านพักคู่ จำนวน 3 หลัง 6 ห้อง

       7. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง

       8. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง

       9. อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง – ห้อง

       10. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตม. จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง

3. อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์ เพลง ของสถานศึกษา

       สีประจำวิทยาลัยฯ          น้ำเงิน – เหลือง 

       ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ    ต้นทองกวาว    

       เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ      เมื่อเอ่ยนามเทคนิคเกษตรวิสัย วิทยาลัยเกรียงไรนามกร แดนหนึ่งในร้อยเอ็ดสาเกตนคร ชื่อกระฉ่อนได้เป็นที่รู้จักรไกล ทองกวาวสีแสดส่องได้ถวิล บนแผ่นดินทุ่งกุลาอันสดใส ประพุทธ พระวิษณุมิ่งคุ้มภัย ชาวเทคนิคเกษตรวิสัยสุขใจร่มเย็น ระเบียบวินัยดี มีน้ำใจคุณธรรม เป็นผู้นำ ทักษะวิชา ประจักษ์เห็น  เป็นผู้ทรงคุณค่า สมรรถนะครบจัดเจน ภาคภูมิใจเป็น ลูกน้ำเงินเหลือง ผู้สร้างชาติไทย ชาติราชา ศาสนาศรัทธาภักดี เราทุกคนมีปรัชญาพอเพียงประจำใจ ดังต้นทุนหมุนนำชีวีให้ก้าวไกล เทคนิคเกษตรวิสัยสถาพร (เราทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ)