กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน

       มาตรการที่ 1 มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวเพื่อศึกษาต่อตามโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

       มาตรการที่ 2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาทุกภาคเรียน      

       มาตรการที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยฯ ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

       มาตรการที่ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ E-office

       มาตรการที่ 2 จัดงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทุกภาคส่วน

       มาตรการที่ 1 การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขางานต่างๆ                         

       มาตรการที่ 2 จัดหาสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี                          

       มาตรการที่ 3 การพัฒนาครูผู้สอนร่วมกับสถานประกอบการ                             

       มาตรการที่ 4 การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน /ท้องถิ่น          

       มาตรการที่ 5 การร่วมกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น.ในวันสำคัญต่างๆ             

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

       มาตรการที่ 1 การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ (V-Net) และการประเมินระดับห้องเรียน      

       มาตรการที่ 2 เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ จากการเรียนสถานที่จริง อาทิ การออกบริการซ่อมตามพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการ Fix it center โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วง

       มาตรการที่ 3 สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตยความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์