จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษายุทธศาสตร์

       1. พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   

       2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

       3. จัดการศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี                                                     

       4. พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา                                        

       5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนลดปัญหาการออกกลางคัน                                                  

       6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

       – ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

              รางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับดีเด่น

              รางวัลชนะเลิศการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต)

              รางวัลชนะเลิศการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 3 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ได้ลำดับที่ 3

              รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ประกวดร้องเพลงโฟล์ดซอง” เข้าร่วมระดับภาค

              รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ระดับ ปวส. ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 30 Date plam Mix herb น้ำอินทผาลัม ผสมสมุนไพร เข้าร่วมระดับภาค

              รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “เครื่องให้อาหารและเพิ่มออกซิเจนสำหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์” เข้าร่วมระดับภาค

              รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “เครปเย็นสลัดสมุนไพร” และ “ขนมดอกจอกอัญชัน” ได้ลำดับที่ 6

              รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ “พานพุ่ม Thailand 4.0” ได้ลำดับที่ 6 , “แจกันจากขวดพลาสติก”

ได้ลำดับที่ 9,“โคมไฟจากเศษไม้” ได้ลำดับที่ 12

              รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “กระเป๋ายารักษาอุณหภูมิ” ได้ลำดับที่ 8

              รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ “เทียนกิ่งติดผมขาว” ได้ลำดับที่ 6 , “เครื่องบำบัดน้ำเสียจากบ่อกบด้วย EM”  ได้ลำดับที่ 9 , “สบู่ซักผ้าจากขี้เถ้า” ได้ลำดับที่ 8

              รางวัลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

              1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

                     1.1 ทุ่มน้ำหนัก ชาย 1 เหรียญทอง

                     1.2 วิ่ง 100 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.3 วิ่ง 400 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.4 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.5 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ชาย 1 เหรียญทอง

                     1.6 วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.7 วิ่ง 1,500 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.8 วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย 1 เหรียญทอง

                     1.9 วิ่งผลัดผสมหญิง 1 เหรียญทอง

                     1.10 วิ่ง 3,000 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.11 พุ่งแหลน ชาย 1 เหรียญทอง

                     1.12 วิ่ง 200 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.13  วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

                     1.14  วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย 1 เหรียญทอง

                     1.15  วิ่งผลัด4*400 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

              2. รางวัลรองชนะเลิศ

                     2.1 วิ่ง 5,000 เมตร ชาย 1 เหรียญเงิน

                     2.2 วิ่ง 400 เมตร หญิง 1 เหรียญเงิน

                     2.3 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง 1 เหรียญเงิน

                     2.4 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร ชาย 1 เหรียญเงิน

                     2.5 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย 1 เหรียญเงิน

                     2.6 วิ่งผลัดผสมชาย 1 เหรียญเงิน

                     2.7 วิ่ง 800 เมตร หญิง 1 เหรียญเงิน

                     2.8 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง 1 เหรียญเงิน

                     2.9 วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย 1 เหรียญเงิน

                     2.10 วิ่ง 1,500 เมตร ชาย 1 เหรียญเงิน

              3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง)

                     3.1 กระโดดไกล หญิง 1 เหรียญทองแดง

                     3.2 วิ่ง 100 เมตร ชาย 1 เหรียญทองแดง

                     3.3 ทุ่มน้ำหนัก หญิง 1 เหรียญทองแดง

                     3.4 วิ่ง 400 เมตร ชาย 1 เหรียญทองแดง

                     3.5 วิ่ง 300 เมตร หญิง 1 เหรียญทองแดง

                     3.6 วิ่ง 200 เมตร  หญิง 1 เหรียญทองแดง

       – ระดับสถาบันและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              รางวัลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต) ระดับเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ลำดับที่ 7 ระดับเหรียญเงิน

              รางวัลการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการชีววิถี ฯ ดีเด่น ประเภทที่ 7 เครื่องบำบัดน้ำเสียจากบ่อกบด้วย EM ได้ลำดับที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง

              รางวัลชนะเลิศ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ได้ลำดับที่ 6

              การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับดีเด่น

              เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ประกวดร้องเพลงโฟล์ดซอง”

              เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ระดับ ปวส. ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 30 Date plam Mix herb น้ำอินทผาลัม ผสมสมุนไพร

              เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “เครื่องให้อาหารและเพิ่มออกซิเจนสำหรับบ่อลูกอ๊อดพลังงานแสงอาทิตย์”

               รางวัลการแข่งขันกรีฑาอาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัด ศรีสะเกษ

               1. วิ่ง 400 เมตร หญิง ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง

               2. วิ่งผลัดผสม หญิง ได้ลำดับที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

               3. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ได้ลำดับที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

               4. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง

               5. วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย ได้ลำดับที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

               6. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ได้ลำดับที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

               7. วิ่งผลัด 4×400 เมตร หญิง ได้ลำดับที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

               8. วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย ได้ลำดับที่ 12 รอบชิงชนะเลิศ

               9. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง ได้ลำดับที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ

       – ระดับชาติ

              รางวัลชนะเลิศการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ 3 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ได้ลำดับที่ 17

              รางวัลการแข่งขันกรีฑาละโว้เกมส์ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัด ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

              1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง

              2. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ                   

              3. วิ่ง 400 เมตร หญิง ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 รอบคัดเลือก

              4. วิ่งผลัดผสม หญิง ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 รอบคัดเลือก

              5. วิ่งผลัด 4×100 เมตร ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 รอบคัดเลือก

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี