โครงการสัมมนาหลังออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุ

Read more

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ” การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (COCHTAIL) และการแข่งขันทักษะ ROV ERUCHAMPIONSHIP (ระดับอุดมศึกษา/ปวส.)” ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎา

Read more

เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 27 มิ

Read more

แผนธุรกิจ หัตถศิลป์ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V – NET ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาร

Read more