โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ได้มอบหมายให้นายกิตติ สีทะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รายงานการนิเทศติดตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ และการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ โดยนายสันติ ทองแก้วเกิด และคณะ จากหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา