โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา (ทองกวาวลูกพระวิษณุเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา (ทองกวาวลูกพระวิษณุเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565
📌ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย