โครงการ Big Cleaning day ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการ บรรจง จำพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning day ปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯให้น่าอยู่และยังเป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ