โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบรรจง จำพร คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วม โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย