โครงการสอนระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบรรจง จำพร คณะผู้บริหาร ครู และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)ในโครงการสอนระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566