โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์