การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566