โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ 

Read more

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ Fix It จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Read more