• Lorem ipsum dolor 1

  • Lorem ipsum dolor 2

  • Lorem ipsum dolor 3

  • Lorem ipsum dolor 4

  • Lorem ipsum dolor 5

 4

 

ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรในระบบและนอกระบบสถานศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา.๒๕๕๖ โดยทำการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

เอกลักษณ์ของแผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้จบการศึกษามีทักษะวิชาชีพปฏิบัติงานและประกอบอาชีพเกี่ยวกับฝึกฝนทักษะฝีมือพื้นฐานงานช่างให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน