ภาพถ่ายจากภาพมุมสูง

 

 

 

แผนผังการใช้พื้นที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

 

 

DataMap